top of page

 

 

Uw toegang tot en gebruik van www.charlineadriaens.be en de diensten van Charline Adriaens zijn afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die charlineadriaens.be bezoeken of gebruiken.

Door de toegang tot of het gebruik van www.charlineadriaens.be verklaart u zich akkoord met deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, ga dan niet verder met het gebruik van www.charlineadriaens.be.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Charline Adriaens aan u over. Tenzij anders vermeld, zijn www.charlineadriaens.be en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die op deze Site zijn gepubliceerd en de materialen die op www.charlineadriaens.be worden gebruikt, met inbegrip van alle teksten, afbeeldingen en logo's, eigendom van Charline Adriaens.

Beperking van aansprakelijkheid

Charline Adriaens zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, incidentele of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, inkomsten, goodwill, gebruik van inhoud, gevolgen voor het bedrijfsleven, etc.), ongeacht de oorzaak. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing zelfs indien www.charlineadriaens.be uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het mogelijke verlies.

Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden beheerst door het recht van de stad/provincie, land.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of haar beleid te allen tijde te wijzigen, met ingang van het moment dat een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Charline Adriaens wordt geplaatst. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onder aan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u met deze wijzigingen instemt.

Online Consultaties

De online consultaties gaan door via Google Meet. Charline Adriaens is niet verantwoordelijk voor technische of ICT problemen aan uw kant. Indien deze problemen zo ernstig zijn dat de sessie niet kan doorgaan of moet worden afgebroken, zal deze alsnog in rekening worden gebracht.

Privacy

Charline Adriaens verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van cliënten voor contact- en facturatiedoeleinden. Indien gewenst en enkel op uitdrukkelijke vraag van de cliënt kunnen deze ook gebruikt worden om verslagen op te stellen voor andere zorgentiteiten of verzekeringsmaatschappijen.

Als diëtist houdt Charline Adriaens ook verplicht een patiëntendossier bij over elke cliënt waarin onder andere persoonsgegevens van de cliënt en diens huisarts, de voorgeschiedenis van de cliënt en eventuele doorverwijzingen worden bijgehouden.

Charline Adriaens is gebonden aan het beroepsgeheim en mag niet met derden over haar cliënten spreken zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de cliënt zelf. Charline Adriaens bewaart deze gegevens tot tien jaar na het beëindigen van het therapeutische contact. De cliënt heeft het recht op deze gegevens op te vragen of te laten aanpassen.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van een sessie dient te gebeuren ten laatste voor aanvang van de daaropvolgende geplande sessie of 30 dagen na de laatste sessie.

De cliënt krijgt de nodige informatie om een online betaling uit te voeren. De betaling kan ook gebeuren via Payconiq op het einde van de sessie of via een overschrijving.

De cliënt kan een sessie zonder gevolg annuleren tot 24 uur voor het geplande aanvangsuur. Indien een sessie wordt geannuleerd minder dan 24 uur voor het geplande aanvangsuur, zal deze alsnog in rekening worden gebracht.

Aanvaarding van deze voorwaarden

U erkent dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en gaat akkoord met alle voorwaarden en bepalingen ervan. Door gebruik te maken van charlineadriaens.be en de diensten van Charline Adriaens stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent u niet bevoegd om Charline Adriaens te gebruiken of er toegang toe te krijgen.

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u www.charlineadriaens.be gebruikt.
bottom of page